Angličtina


Minulý průběhový čas (past continuous)

Minulý průběhový čas se tvoří stejně, jako všechny průběhové časy, tedy za pomoci slovesa BÝT (v minulém čase) a významového slovesa s koncovkou -ING:
WAS/WERE + -ING

(např. he was waiting...)


Saying dates and numbers in English

Dates, aears, large numbers, functions, ratios, percentages...
Dates
We can say dates either with the day before the month, or the month before the day:
The first of January / January the first.
Remember to use ordinal numbers for dates.
(The first, the second, the third, the fourth, the fifth, the twenty-second, the thirty-first etc.)
Years
For years up until 2000, separate the four numbers into two pairs of two:
1965 = nineteen sixty-five
1871 = eighteen seventy-one
1999 = nineteen ninety-nine
For this decade, you need to say ”two thousand and —-” in British English:
2001 = two thousand and one
2009 = two thousand and nine
Large numbers
Divide the number into units of hundreds and thousands:
400,000 = four hundred thousand (no s plural)
If the number includes a smaller number, use ”and” in British English:
450,000 = four hundred and fifty thousand
400,360 = four hundred thousand and three hundred and sixty
Fractions, ratios and percentages
½ = one half
1/3 = one third
¼ = one quarter
1/5 = one fifth
1/ 6 = one sixth etc
3/5 = three fifths

1.5% = one point five percent
0.3% = nought / zero point three percent
2:1 = two to one
Saying 0
Depending on the context, we can pronounce zero in different ways:
2-0 (football) = Two nil
30 - 0 (tennis) = Thirty love
604 7721 (phone number) = six oh four…
0.4 (a number) = nought point four / zero point four
0C (temperature) = zero degrees
Talking about calculations
+ (plus)
2 + 1 = 3 (two plus one equals three)
- (minus / take away)
5 – 3 = 2 (five minus three equals two / five take away three equals two)
x (multiplied by / times)
2 x 3 = 6 (two multiplied by three equals six / two times three equals six)
/ (divided by)
6 / 3 = 2 (six divided by three equals two)

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Podle Help for English
Počitatelnost je poměrně důležitou gramatickou kategorií podstatných jmen. Na tom, zda je slovo počitatelné či nikoliv, závisí několik důležitých mluvnických pravidel. Pokud student nepozná, o jaké podstatné jméno se jedná, nebo pokud nezná tato pravidla, dopouští se často závažných chyb. Tento příspěvek se vám pokusí celou problematiku nastínit a vysvětlit.

Počitatelná podstatná jména

Počitatelná podstatná jména (countable nouns) jsou ta, od kterých lze vytvořit množné číslo, u kterých můžeme určit počet jednotlivých kusů. Např. podstatné jméno kniha (book) má jednotné i množné číslo (book / books), máme-li knihu nebo knihy před sebou, můžeme spočítat, kolik kusů tam je: např. JEDNA KNIHA, DVĚ KNIHY apod.

Nepočitatelná podstatná jména

Jako nepočitatelná (uncountable nouns) označujeme ta podstatná jména, která spočítat nelze, nelze u nich určit počet kusů. Např. slovo sníh (snow): nelze říci JEDEN SNÍH, a už vůbec ne DVA SNĚHY, či TŘI SNĚHY, nebo dokonce HODNĚ SNĚHŮ. Mezi nepočitatelná obvykle patří podstatná jména abstraktní (love, hate) či látková (sníh, voda, vzduch).

POZOR!

Některá podstatná jména, která v češtině počítat můžeme, patří v angličtině mezi jména nepočitatelná. Typickým příkladem je např. INFORMATION (informace), ADVICE (rada), NEWS (zpráva). Nikdy tedy v angličtině neuslyšíme two informations, two advices, two news.

Jak počitatelnost zjistíme?

U abstraktních podstatných jmen nelze mnohdy počitatelnost logicky odvodit. Potom je nutné sáhnout po slovníku. Každý oxfordský či cambridgeský slovník tuto informaci o podstatných jménech obsahuje. Počitatelnost poznáte podle zkratek C (počitatelné) a U (nepočitatelné).

Dva významy

Některá podstatná jména mají více významů, z nichž některé jsou počitatelné a jiné nepočitatelné. Např. si vezměte podstatné jméno PEPPER. To může znamenat 'paprika', potom je to počitatelné podstatné jméno (lze říci ONE PEPPER, TWO PEPPERS); a také to znamená 'pepř', což je podstatné jméno nepočitatelné (a nelze říci ONE PEPPER, TWO PEPPERS). Další příklady této dvojznačnosti naleznete v přehledu na konci článku.

Gramatické vlastnosti

1: Množné číslo

Počitatelná podstatná jména mají množné číslo, nepočitatelná nikoliv. Asi nikdy tedy neuvidíte podstatné jméno SNOWS, AIRS, INFORMATIONS, ADVICES apod.

2: Bez členu

Počitatelná podstatná jména v jednotném čísle v běžné angličtině NEMOHOU být bez členu. Neměli byste tedy používat samotné podstatné jméno DOG (Dog is perfect pet - ale A dog is A perfect pet.) V množném čísle je to přijatelné (Dogs are perfect pets.) Nepočitatelná podstatná jména bez členu být mohou. (Water is wet.)

3: Neurčitý člen

Podstatná jména počitatelná mohou mít neurčitý člen (a dog, a book, a house), ale nepočitatelná podstatná jména ho mít nemohou. Nikdy tedy nenajdete výraz AN INFORMATION, A SNOW apod. Neurčitý člen v tomto případě musíme nahradit slůvkem SOME.

4: SOME, ANY

U podstatných jmen počitatelných v jednotném čísle nelze použít ve významu 'nějaký' slovo SOME ani ANY (some dog, some man, some house). V množném čísle ano (some dogs, some men, some houses). Nepočitatelná podstatná jména SOME a ANY používají, zde právě mohou nahradit funkci, kterou by měl neurčitý člen (some water, some air, some information).
POZN. Výjimečně se SOME používá, když říkáme, že něco bylo úžasné, skvělé, "fakt něco" (some car - to byl nějakej bourák, to bylo 'fakt něco'). ANY se používá také ve významu 'jakýkoliv', potom může být i u počitatelných podstatných jmen (např. any child - jakékoliv dítě).

5: MANY, MUCH

Chceme-li říci, že je něčeho HODNĚ, používáme vesměs výraz a lot of (a lot of people, a lot of money, a lot of information). Ten je stejný pro počitatelná i nepočitatelná podstatná jména. Existují však ještě slova much (pro nepočitatelná) a many (počitatelná), která se již počitatelností řídí. Používají se však spíše v záporných větách (např. I haven't got much money) a některých vazbách (too much/too many, how much/how many, apod.) V kladných větách není jejich použití (především použití slova MUCH) vhodné: I have got much money.

Naopak 'málo' vyjádříme slovy few (počitatelná) a little (nepočitatelná).

Jak počítat nepočitatelná podstatná jména?

Jak to udělat, když chceme počítat podstatná jména, která jsou nepočitatelná? Musíme použít nějakou jednotku dané látky apod. a počítat tuto jednotku. Např. WATER je nepočitatelné. Počítat ale můžeme BOTTLE OF WATER (one bottle of water, two bottles of water, many bottles of water, atd.)

Jak je to s informacemi, radami a zprávami? V češtině je počítat můžeme, ale v angličtině nikoliv. Co když mi někdo dal dvě různé informace? V angličtině si opět musíme najít nějakou jednotku, kterou potom budeme počítat. V těchto případech se často používá 'piece of' nebo 'bit of' (TWO PIECES/BITS OF INFORMATION apod.)

Počitatelná i nepočitatelná

Jak jsme již řekli, některá podstatná jména mají dva významy, jeden počitatelný, druhý nepočitatelný. Zde je několik příkladů:
Uncountable Countable
paper (papír obecně)
a paper (arch papíru)
hair (vlasy)
a hair (jeden vlas, jeden chlup)
chocolate (čokoláda)
a chocolate (čokoládový bonbon)
beer (pivo - obecně nápoj)
a beer ('jedno' pivo v hospodě)
coffee (káva - obecně nápoj)
a coffee (jeden šálek, např. v restauraci či kavárně)
room (prostor)
a room (místnost, pokoj)
experience (zkušenosti)
an experience (jeden zážitek, jedna konkrétní zkušenost)
chicken (kuřecí maso)
a chicken (jedno kuře)
lamb (jehněčí)
a lamb (jehně)
cake (koláč, dort)
a cake (jeden celý koláč či dort)
pepper (pepř)
a pepper (paprika)
iron (železo)
an iron (žehlička)

Exercises        LEO - Network        ESL Quiz 

At the doctor

http://downloads.bbc.co.uk/rmhttp/worldservice/learningenglish/weekender/scripts/doctor.pdf

BBC Learning English

At the Doctor's

Jackie: Hello and welcome to Weekender. I'm Jackie Dalton. Now if you
have the misfortune to have a bad accident or are very sick, you will probably go
to a hospital. But here in Britain it is possible to see a doctor without going to
hospital. These doctors are called General Practicioners - or, more commonly,
'GPs' - and they work in Health Centres based in communities. You usually need
to make an appointment to see a GP.
John has made an appointment with his GP because he isn't feeling very well.
Listen to his conversation with the doctor, and try to find out what's wrong with
him.

Visiting the doctor

The first time you visit a new doctor, you should talk about your medical history - the illnesses you have had, any operations you have had and so on. Your doctor might want to give you a check-up.
A check-up will include monitoring your blood pressure, as high blood pressure is serious and can lead to life-threatening conditions. Your doctor will probably also take your pulse to check that your heart rate is normal.
A doctor uses a stethoscope to listen to your breathing - particularly if you have a heart or chest infection, or a condition such as asthma.
Of course, you can also visit the doctor for a huge range of other reasons. Children need to have their injections and if you are going abroad on holiday, you might also need to have injections against infectious diseases. In winter, you can also get a flu vaccine so that you won't get the flu.
If you need medication, a doctor will write you a prescription. You can get your prescription filled at a chemist.
For more serious medical conditions, you can get a referral to a clinic or a hospital. You might need blood tests done, or you might need an X-ray, or you might need to see a specialist.
Medical vocabulary

Illness

When you're ill, you can describe your symptoms (changes in your body which show that you're ill) in the following ways:

I've got (a) backache
She’s got (a) stomach-ache
He’s got a headache
You’ve got (an)earache
He's got (a) toothache


Note: All of these aches except headache are usually uncountable in British English so you don't use a or an with them. In American English, all these aches are countable so you use a or an with them.


My leg hurts
Her ankle

His stomachaches
Everything

His stomach

My toeshurt
His handsache


Slovní  zásoba - Help for English            What's the matter?
At the doctor's -  Exercises 
Medicine vocabulary                              Study - At the Doctor's
Nurse - vocabulary

Angličtina on-line

testy, slovník, kursy
 Na těchto webových stránkách  najdete vše, co student angličtiny pro svůj život potřebuje, tedy rady, jak se učit, výukové materiály, testy, recenze knih apod.
Slovník  -  In the bathroom  - In the bedroom - In the kitchen - House - Home appliances

Find Textbook Support Materials
English as 2nd Language


Ted Power                  A  Graded Reader for  Beginners  and  Elementary  Level
                   Procvičování  tvarů nepravidelných sloves

  Listen to audio and practise pronunciation
English for Beginners    Practical English    Travel English    Telephone English    Banking English    Accounting English    Dictionary
English Listening Lounge.


 
    English Grammar Online … the fun way to learn English
  Free English teaching and learning resources.
  The social way to learn a language.
   MSN Encarta   - dictionary

Žádné komentáře:

Okomentovat